www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Propagacja fali elektromagnetycznej

Absorpcja

Rysunek 1: Absorpcja fal elektromagnetycznych w atmosferze ziemskiej, ① ulewny deszcz, ② Mgła, chmury, ③ umiarkowany deszcz, ④ rozpraszanie molekularne

Tłumienie, dB/km
Częstotliwość, GHz
① ulewny deszcz
② Mgła, chmury
③ umiarkowany deszcz
④ rozpraszanie
molekularne

Rysunek 1: Absorpcja fal elektromagnetycznych w atmosferze ziemskiej

Absorpcja

Fala elektromagnetyczna może zostać częściowo lub całkowicie pochłonięta podczas propagacji w ośrodku pochłaniającym w wyniku interakcji z cząsteczkami i atomami tego ośrodka. W tym procesie energia fali jest przekazywana do materii, co może powodować znaczące zmiany w ośrodku. Zasadniczo energia fali jest przekształcana w energię cieplną.

Absorpcja promieniowania elektromagnetycznego jest znikoma przy niskich częstotliwościach poniżej 3 gigaherców (tj. przy długości fali większej niż dziesięć centymetrów lub cztery cale) w czystych warunkach pogodowych. Wraz ze wzrostem częstotliwości promieniowania elektromagnetycznego osiągane są częstotliwości rezonansowe cząsteczek zawartych w atmosferze ziemskiej. W takich przypadkach wzrasta tłumienie energii fal elektromagnetycznych spowodowane absorpcją. Zjawisko to ilustrują dwa zielone szczyty krzywej na rysunku 1.

Wielkość absorpcji zależy od częstotliwości fali i długości drogi fali w ośrodku pochłaniającym.

Ilość nieskroplonej pary wodnej w atmosferze jest charakteryzowana przez parametr „wilgotność względna“ i zależy od temperatury: ciepłe powietrze może pomieścić więcej pary wodnej niż zimne. Zatem absorpcja fal elektromagnetycznych zależy również od wilgotności względnej i temperatury otoczenia.

Straty spowodowane absorpcją atmosferyczną są określane przez dwa składniki: główną absorpcję atmosferyczną (patrz wyżej) i dodatkową absorpcję określaną przez warunki pogodowe (mgła, deszcz itp.). Fale elektromagnetyczne ulegają tłumieniu, gdy przechodzą przez warstwy powietrza i pary wodnej. Proces ten zależy głównie od obecności pary wodnej i dwuatomowych cząsteczek tlenu. Część energii fali elektromagnetycznej jest przekształcana w ciepło, a druga część jest rozpraszana na cząsteczkach, które w tym przypadku działają jak dipole.

Rysunek 1 pokazuje, że absorpcja wzrasta wraz ze wzrostem wilgotności względnej. Ponadto absorpcja wzrasta wraz z częstotliwością emitowanej fali.

Z tego możemy wywnioskować, że nie wszystkie częstotliwości są jednakowo odpowiednie dla różnych zastosowań radarowych. Na przykład, wysokie częstotliwości nie są odpowiednie dla radarów dalekiego zasięgu. Z drugiej strony, silna absorpcja drgań elektromagnetycznych o częstotliwości około 75 gigaherców spowodowana przez cząsteczki tlenu jest wykorzystywana na przykład w czujniku radarowym Pre-Safe Brake Assist Plus opracowanym przez firmę Mercedes. W tym przypadku absorpcja atmosferyczna pomaga uniknąć (zmniejszyć wpływ) wzajemnych zakłóceń.

Należy zauważyć, że absorpcja fal elektromagnetycznych przez atmosferę jest zawsze obecna i nie można jej uniknąć. Co więcej, trudno jest ją dokładnie obliczyć ze względu na ciągłe zmiany czynników determinujących.

Tłumienie spowodowane przez deszcz
moc echa
zasięg (km)

Rysunek 2: Tłumienie spowodowane deszczem

Tłumienie fal elektromagnetycznych spowodowane deszczem zależy od długości fali emitowanego sygnału (rysunek 2). Najwyższa (niebieska) krzywa przedstawia geometryczny zasięg burzy o średnicy 20 km jako przyczynę tłumienia, z opadami wzrastającymi w kierunku środka do 100 mm/h. Następna krzywa (różowa) przedstawia amplitudę sygnałów radarowych w paśmie S z korekcją poziomu. Kolejne dwie krzywe odpowiadają radarowi pasma C (żółta) i radarowi pasma X (niebieska). Wszystkie dane są znormalizowane.

Oczywiste jest, że radar pasma X jest najbardziej podatny na tłumienie i nie widzi dobrze burz, podczas gdy radar pasma S ma słabe tłumienie. Pasmo C zapewnia dobry kompromis. Z tych powodów radar pogodowy w paśmie X jest używany tylko na krótkich dystansach. Radary w paśmie S są używane w klimacie tropikalnym, ponieważ dość dobrze „widzą“ obszary z ulewnym deszczem. Radary w paśmie C są preferowane w klimacie umiarkowanym i zapewniają dobrą czułość i zasięg.

Źródło: Recommendation ITU-R P.676-10 “Attenuation by atmospheric gases and related effects”