www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Основи на радиолокацията

Време на облъчване и брой импулси, отразени от целта

Изображение 1. Целта ще бъде ударена от множество импулси

Изображение 1. Целта ще бъде ударена от множество импулси

Изображение 1. Целта ще бъде ударена от множество импулси

Време на облъчване и брой импулси, отразени от целта

Повечето от процесите, протичащи в импулсен радар, имат подчертана времева зависимост. Един от основните (но не единствените) параметри, които определят вида на тази зависимост, са времето на облъчване и броят на импулсите, отразени от целта.

Време на облъчване

Времето, необходимо на антенния лъч да премине над целта, се нарича време на облъчване TD. С други думи, това е времето от началото на приемане на отразени сигнали от целта до края на приемането на сигнали, отразени от нея. За двукоординатен радар за наблюдение в случай на точкова цел времето на експозиция зависи главно от:

Времето на облъчване (в секунди) може да бъде изчислено по следната формула:

(1)

Броят на импулсите, отразени от целта

Броят на импулсите, отразени от целта m, показва колко ехо-сигнала от една цел се получават от радара по време на всяко завъртане на антената. Събирането на такива сигнали се нарича импулсна последователност. Тъй като ехо-сигналите могат да се появят само по време на облъчване на целта, броят на импулсите, отразени от нея, се определя от времето на облъчване TD и периода на повторение на импулсите PRT:

(2)

За измерване с достатъчна точност на координатите на цел с радиолокатора е необходим брой от 1 до 20 импулса, отразени от нея (в зависимост от принципа на действие на радиолокатора). Колкото по-голям е броят на импулсите, отразени от целта, толкова по-висока е точността на измерването на ъгловите координати и по-ефективна работата на системата за селекция на движещи се цели - СДЦ (MTI).

За аналоговите индикатори ширината и яркостта на марката от целта зависи от броя на получените отразени импулси от целта. При такива радари точният азимут на целта се измерва в центъра на целта (обхватът се измерва по предния ръб на целта).

Много радари използват натрупване на импулси при обработка на сигнала, за да отделят сигнала от целта на фона на шум и смущения. Ако броят на импулсите в серия е твърде малък, тогава такъв сигнал може да бъде потиснат по време на праговата стойност, тъй като нивото на прага се определя от нивото на шума.

За цифрови детектори, които използват метода на плъзгащия прозорец за измерване на азимута, също така се изисква броят на импулсите да е поне определен. При радарите с моноимпулсни антени е необходим само един импулс за точно измерване на ъгловото положение. В такива радари обаче са необходими два, три или повече импулса, отразени от целта, за да се селектират движещи се цели (СДЦ).